5.4.2019 Výzva na doplňujúce voľby členov rady školy


28.3.2018
Vývoz komunálneho odpadu sa presúva z pondelka 2.4.2018 na utorok 3.4.2018.


19.12.2017 Zámer predaja nehnuteľného majetku obce
Časť parcely č. KN-C 35/1 zastavané plochy a nádvoria


3.8.2017 Zámer predaja hnuteľného majetku

Hasičská Avia DS 12 A30


vozidlo je odhlásené z evidencie.
v prípade záujmu kontaktujte starostu obce.


24.5.2016 Výzva na predloženie ponuky č . 2016/05/24
predmet zákazky: uskutočnenie stavebných prác "Udržanie kapacity Materskej školy, Súľov - Hradná 114 rekonštrukciou a modernizáciou jej budovy"


14.3.2016 Výzva na predloženie ponuky č . 2016/03/14b
predmet zákazky: poskytnutie služby - poradenstvo v oblasti environmentálnej a ekonomickej udržateľnosti vrátane štúdií uskutočniteľnosti v rámci Výzvy na predkladanie Žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku z Programu rozvoja vidieka SR 2014 – 2020 č. 14/PRV/2015


14.3.2016 Výzva na predloženie ponuky č . 2016/03/14a
predmet zákazky: poskytnutie služby - vytvorenie diela „Informačný systém podporujúci rozvoj cestovného ruchu v obci Súľov - Hradná“


Voľby do Národnej rady Slovenskej republiky

Predseda Národnej rady Slovenskej republiky dňa 12.11.2015, rozhodnutím č. 307/2015 Z. z., vyhlásil voľby do Národnej rady Slovenskej republiky a určil termín ich konania na sobotu 5. marca 2016


Odpisovanie vodomerov

V dňoch 22,23 a 24 júla 2015 pracovníci Obecného úradu v Súľove-Hradnej vykonávajú odpis stavu vodomerov v obci Súľov-Hradná.
 22. júla (streda) na dolnom konci časti obce Súľov
 23. júla (štvrtok) na hornom konci Súľov.
 24. júla (piatok) v časti obce Hradná
Žiadame občanov o nezabezpečenie prístupu k Vašej vodovodnej šachte.
Za porozumenie ďakujeme !


Očkovanie psov a mačiek proti besnote

sa v Obci Súľov-Hradná uskutoční
vo štvrtok 7. mája 2015 nasledovne :

od 17.00 – 17.45 hod. pred KD v Hradnej
od 18.00 – 18.30 hod. v Súľove na hornom konci Lešovník
18.30 – 19.15 hod. pred MOS v Súľove

Cena očkovania je 7,-€ /vo veku od 3 mesiacov/
Tieto úkony si vyžadujú prítomnosť dospelej, zodpovednej osoby.


Zmenu otváracích hodín knižnice

Vedúca knižnice v Súľove oznamuje občanom zmenu otváracích hodín.
Po novom bude knižnica otvorená každý štvrtok o 17:00


Prijímanie detí do materskej školy Na šk. rok 2015/2016

Riaditeľstvo Základnej školy s materskou školou S-H oznamuje:
Prijímanie detí do materskej školy Na šk. rok 2015/2016 sa uskutoční od 16. 2. – 16. 3. 2015.
Žiadosť si môže zákonný zástupca vyzdvihnúť v materskej škole.
Písomnú žiadosť, riadne vyplnenú a potvrdenú všeobecným lekárom pre deti a dorast zákonný zástupca predloží v materskej škole najneskôr do 16. 3.2015.


Odpisovanie vodomerov

V dňoch 4,5 a 8 decembra 2014 pracovníci Obecného úradu v Súľove-Hradnej vykonávajú odpis stavu vodomerov v obci Súľov-Hradná.
4. decembra (štvrtok) na dolnom konci časti obce Súľov
5. decembra (piatok) na hornom konci Súľov.
8. decembra (pondelok) v časti obce Hradná
V prípade nezabezpečenia prístupu k Vašej vodovodnej šachte, Vás žiadame o odpis Vášho posledného stavu vodomeru, ktorý nám doručte do 10.12.2014 na Obecný úrad v Súľove-Hradnej alebo telefonicky na t.č. 55 74 016.

Za porozumenie ďakujeme !


Voľby do orgánov miestnej samosprávy


Odpisovanie vodomerov
v stredu 16.7. dolný koniec Súľova po starostu obce,
štvrtok 17.7. horný koniec Súľova od starostu obce,
v piatok 18.7. Hradná.
Odpisovanie budú vykonávať zamestnanci Obecného úradu:
Ján Smatana, Holý Michal a Holý Tomáš.


Výberové konanie na riaditeľa školy