Projekt "Zvýšenie kapacít Materskej školy, Jablonové 118"

Všeobecné informácie o projekte

Názov projektu:

Zvýšenie kapacít Materskej školy, Jablonové 118

Žiadateľ:

Obec Súľov - Hradná

Kód žiadosti o NFP:

NFP 302020H531

Operačný program:

Integrovaný regionálny operačný program

Prioritná os:

2. Ľahší prístup k efektívnym a kvalitnejším verejným službám

Špecifický cieľ:

2.2.1 Zvýšenie hrubej zaškolenosti detí materských škôl

Kód výzvy:

IROP-PO2-SC221-2016-10

Hospodárska činnosť

 85100 Predškolská výchova

Miesto realizácie projektu

Katastrálne územie Jablonové, parcela registra C - číslo parcely 178, budova – súpisné číslo 118Podrobnejšie informácie o projekte - tu: ZvysenieKapacitMS.pdf